Obchodní podmínky

PODMÍNKY NÁJMU A POVINNOSTI NÁJEMCE

Jistina je vratná v plné výši, pokud byl materiál předán pronajímateli bez poškození a čistý. V opačném případě jistina slouží v plné výši nebo její část na úhradu ztráty, zničení, opravy, čištění nebo nedodržení doby nájmu !!!

Odpovědnost za materiál počíná dnem a hodinou převzetí a končí dnem a hodinou vrácení. Ukončením nájmu se rozumí potvrzené převzetí materiálu pronajímatelem. Prodloužení smluvené doby může být provedeno pouze se souhlasem pronajímatele. Nájemce je povinen při vrácení zapůjčeného materiálu předložit ,,Smlouvu o zapůjčení sportovních potřeb" bez jejího předložení nebude předmět plnění považován za vrácený. Pro případ porušení smluvních podmínek a povinností sjednávají smluvní strany tyto smluvní pokuty:

a) V případě opožděného vrácení (bez souhlasu pronajímatele) předmětu nájmu, je nájemce povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši dvojnásobku sjednaného nájemného za každý den prodlení.

b) V případě poškození předmětu nájmu se nájemce zavazuje uhradit pronajímateli škodu, která poškozením vznikla. Nájemce odpovídá i za škody, které byly způsobeny třetími osobami, jimž umožnil k pronajaté věci přístup. 

c) V případě ztráty, odcizení či zničení předmětu nájmu se zavazuje nájemce uhradit pronajímateli plnou hodnotu předmětu nájmu a to za:

1ks kánoe Vydra PE = 13 500kč

1ks kánoe Samba PE = 18 500kč

1ks Raft Colorado 450 = 28 000kč

1ks pádlo = 450kč

1ks barel = 550kč

1ks vesta = 500kč

okamžitě nebo nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy zničení, ztrátu nebo odcizení zjistil. Pokud nájemce tuto cenu neuhradí do smluveného termínu, bude tato částka vymáhána soudní cestou

d) V případě, že nájemce vrátí pronajímateli pronajatý materiál znečištěný, je povinen zaplatit pronajímateli pokutu ve výši 100,- Kč za každý jednotlivý materiál. Nájemce je povinen užívat předmět nájmu způsobem stanoveným ve smlouvě, tedy v souladu s účelem, pro který je předmět nájmu určen, a předmět nájmu ve stavu způsobilém užívání po dobu platnosti této smlouvy udržovat. Nájemce je i bez zvláštního ujednání povinen užívat věc jako řádný hospodář k ujednanému účelu, nebo není-li ujednán, k účelu obvyklému.

Nájemce bude materiál používat výhradně na svou zodpovědnost a v souladu s podmínkami jeho určení, údržby a užívání, s nimiž byl seznámen. Nájemce se zavazuje těmito pokyny řídit a dodržovat je. Nájemci je zakázáno zapůjčený materiál půjčovat dalším osobám a jiným organizacím. Při zjištění takového přestupku si pronajímatel vyhrazuje právo okamžitého zrušení nájemní smlouvy.

Odpovědnost za škody:

Pronajímatel neručí za vodotěsnost zapůjčovaných barelů!! (doporučujeme věci zabalit ještě do igelitového pytle a ten utěsnit) Zjistí-li pronajímatel při vrácení materiálu závady způsobené nedbalostí nebo neodborným zacházením, je nájemce povinen nahradit pronajímateli náklady nutné pro odstranění těchto závad. Nájemce prohlašuje, že převzal věci určené k pronájmu touto smlouvou ve stavu, který nijak nebrání jejich řádnému užívání k činnostem tomu určených.

Půjčovna lodí Kanoí Raftů Vodáckého vybavení Plzeňský kraj Berounka Ohře Otava Úhlava Vltava Školní výlety Vodácké akce  Sjíždění řek Pádla Vesty Barely Plastové kanoe Stará řeka

Powered by OrangeCMS, webdesign © 2018 Vladimír Baxa PhotoGraphics.cz